VUK 531 7/1-b Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Teminat Verme Süresi T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU S…

 

 

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 25/05/2022

25 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31846

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “öğrenildiği” ibaresi “muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çıkış işlemleri

MADDE 94- (1) Gümrük işlemleri bitirilen ve gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilen eşya; 130 uncu madde hükümleri çerçevesinde eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği diğer kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tabi tutulduğu gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması suretiyle gümrük işlemlerinin bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir duruma gelir. Eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 141 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İzinli gönderici yetkisi kapsamında basitleştirilmiş beyan

MADDE 141/A- (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında tescil edilen beyannamelerde eşyanın sunulduğu yerde görevli muayene memuru; belge kontrolü, muayene ve rejimin gerektirdiği diğer işlemleri beyanın verildiği yer gümrük idaresi adına gerçekleştirir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesinin birinci fıkrasının başına “153 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gümrük idareleri, Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 153 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında basitleştirilmiş usule göre verilen beyanı takiben yedi iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan verilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 197- (1) Gümrük Kanununun 66 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahliller için yükümlüden numune başına beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu esas alınarak ek-24’te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınır. Beyannamenin birden fazla kalemden oluşması ve birden fazla kalemin tahlile tabi olması durumunda tahlillerden alınacak toplam ücret hiçbir şekilde 588 inci maddede belirtilen ikinci tahlilden alınacak ücreti geçemez.

(2) 196/A maddesi saklı kalmak üzere, yükümlünün talebine istinaden gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin olarak istenilen tahlillerden 588 inci maddede belirtilen miktarda tahlil ücreti alınır. Tahlil ücreti, eşyanın tahlil masrafları, idarece temin edilen numune kaplarının bedeli ile bu işlemler sonucu ortaya çıkan artık ve atıkların imha masraflarını da kapsar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya ise 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilir. Elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmez. Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri, 522 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilir. Yapılan kontrol, inceleme ve denetimlerde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen antrepolarla ilgili olarak 525 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 575 inci maddesinin altıncı fıkrasına “şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “650” ibaresi “885” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin EK-24’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin EK: 80’inin ANTREPO AÇMA VE İŞLETME KOŞULLARI İLE ARANAN BELGELER başlığının birinci paragrafında yer alan “ile iznin geçerlilik süresini uzatma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir ay sonra,

b) 11 inci maddesi 1/1/2023 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız